Aure kommune
 
 
 
Se hele menyen

Aure kommune

Meny

Solbakken bokollektiv

Solbakken bokollektiv ble ferdigstilt og innflyttet i juni 2005. Det er 16 eldre som bor her i sine egne private boenheter, i tillegg til at de har tilgang til store fellesarealer, kjøkken osv. Omsorgssenteret har bemanning tilsvarende sykehjem.

Kontaktinformasjon

Tlf.ekspedisjon vaktrom sør:: 71 64 76 40
Avdelingsleder Solbakken bokollektiv: Ina Sjøholt Ulfsnes
E-post:  ina.ulfsnes@aure.kommune.no
Tlf.: 71 64 76 58
Fax: 71 64 76 52

Hvordan søke om plass på bokollektiv?

Du må ha fødselsnummer (11 siffer) tilgjengelig når du skal fylle ut søknadsskjemaet. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.
 

Søk om helse- og omsorgstjenester

Samtykkeskjema

 

 

Egenbetaling

  • Husleie og energiutgifter
  • Mat
  • Praktisk bistand

Dette blir fakturert en gang pr. mnd. etter gjeldende takster.

Hvem kan få tilbudet?

Solbakken bokollektiv er et  tilbud til personer med diagnosen aldersdemens. Tidligere har sykehjem vært eneste tilbud til denne brukergruppen. Nå bor de i sitt eget hjem, men med oppfølging og tilsyn døgnkontinuerlig. På Solbakken er hovedfokus sansestimulering og aktivitet, i motsetning til sykehjemmet der brukergruppen først og fremst har behov for intensiv pleie, rehabilitering og behandling. Beboerne har primær- og sekundær-kontakter som har ansvar for å hjelpe beboeren med praktiske ting.

Heldøgns bo- og omsorgsavdeling for demente skal gjennom sine tjenester bidra til at beboerne opplever å ha en meningsfull tilværelse, der det blir fokusert på de ressursene hver enkelt har.

Saksbehandling

Leilighetene på Solbakken bokollektiv fordeles av inntaksteamet  som består av leger, sykepleiere, fysioterapeut , ergoterapeut og enhetsledere. Det er inntaksmøte hver tirsdag. Er det ikke ledig bolig vil vedkommende søker bli satt på venteliste. Ventelisten blir satt opp etter prioritert rekkefølge ved behandling i inntaksteamet. Det vil si at det er den som har størst behov som får bolig når det blir ledig.

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Både omsorgsyter og den hjelpetrengende kan klage på avgjørelsen. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Annen nyttig informasjon

 

 

Sist endret 05.05.2017 14:38:42
Kari Goa
Kari Goa
Enhetsleder
Telefon: 71 64 76 57
Epost
 
Postboks 33
6689 Aure
Epost
Telefon: 71 64 74 00
Faks: 71 64 74 08
Org.nr.: 988 913 898
Kontonr.: 4202 0399028
Kommunenr.: 1576
Du ser på en mobiltilpasset utgave av nettstedet.
Trykk her for å gå til den vanlige nettsiden.