Aure kommune
 
 
 
Se hele menyen

Aure kommune

Meny

Korttidsopphold

Hvem kan søke om kortidsopphold?

Søkere som kommer fra hjemmet, øvrige omsorgs- og botilbud i kommunen og fra sykehus kan søke om korttidsopphold i sykehjem

Hvordan søke om kortidsopphold?

Ved utfylling av søknadsskjema må du ha fødselsnummer (11 siffer) tilgjengelig. Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om korttidsopphold i sykehjem, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Søknaden sendes til: Aure sjukeheim, 6690 Aure eller Tustna sykehjem, 6590 Tustna.

 

Søk om helse- og omsorgstjenester

Samtykkeskjema

 

Mål for oppholdet

Målsettingen varierer med årsak til innleggelsen

  • Pasientene skal etter oppholdet skal bli i stand til å vende tilbake til egen bolig etter endt behandling/rehabilitering
  • Knytte kontakt med andre helseinstanser som en konsekvens av den utredingen som er foretatt ved sykehjemmet
  • Når en må konkludere at pasientene har behov for varige og omfattende tjenester bidra til at pasienten tilbys annet botilbud enten i form av

        o  sykehjem
        o omsorgsbolig
        o andre botilbud som kommunen disponerer
        o annen egnet bolig

For at målsettingen for oppholdet skal nås, er ansatte, leger, fysioterapeut og ergoterapeut viktige støttespillere. Ved sin deltakelse i inntaksråd der søknader blir behandlet, har en allerede når pasienten kommer til sykehjemmet startet en plan for hvordan oppfølgingen av pasienten skal skje i det videre forløp.


Priser/betalingssatser

Priser for opphold i sykehjem

 

Saksbehandling

Søknader om korttidsopphold blir behandlet i inntaksråd.

Ved søknader vil kommunen innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak i inntaksråd.

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. I klagen må en forklare hav en er misfornøyd med og hvorfor en mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til sykehjemmet. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, kan du klage videre til Fylkesmannen.

Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sender du til kommunen eller direkte til sykehjemmet.

Sist endret 05.05.2017 14:43:30
Eva Alsvik - enhetsleder sykehjemmene
Eva Alsvik
Enhetsleder sykehjemmene
Telefon: 71 64 75 21 (Aure)71 52 26 62 (Tustna)
Epost
 
Postboks 33
6689 Aure
Epost
Telefon: 71 64 74 00
Faks: 71 64 74 08
Org.nr.: 988 913 898
Kontonr.: 4202 0399028
Kommunenr.: 1576
Du ser på en mobiltilpasset utgave av nettstedet.
Trykk her for å gå til den vanlige nettsiden.