Aure kommune
 
 
 
Se hele menyen

Aure kommune

Meny

Tilskudd regionalt miljøprogram

Kommunen kan innenfor en tildelt ramme peke ut områder som har særlig viktige verdier. Møre og Romsdal fylke gjør vedtak etter tilråding fra kommunen.

Ta gjerne kontakt med landbrukskontoret i kommunen for nærmere informasjon.

Hvordan søke

 

Søk elektronisk via Altinn

 

Her ser du hvordan du søker elektronisk steg for steg

 

Ordningene som er med i Regionalt miljøprogram:

 • Slått av lokalt verdifullt jordbrukslandskap og beite av lokalt verdifullt jordbrukslandskap: Knyttet til 12 kartfestede soner, se oversikt over sonene i miljøprogrammet.
 • Skjøtsel av bratt areal: Arealet skal høstes ved slått. Beiting av bratt areal gir ikke lenger grunnlag for tilskudd gjennom regionalt miljøprogram.
 • Skjøtsel av slåttemark: Areal registrert i Naturbase med verdi A eller B. Krav om skjøtselsplan utarbeidet av fylkesmannen, og signert skjøtselavtale.
 • Beite av kystlynghei: Videreført uten store endringer.
 • Tilrettelegging av fuglebiotoper: Vern av reirplassen til truede fuglearter som hekker på innmark. Hekkeplassen skal være registrert og godkjent for det aktuelle året av fylkesmannen.
 • Drift av enkeltseter/fellesseter med melkeproduksjon, Drift av enkeltseter/fellesseter med foredling: Disse ordningene er videreført uten vesentlige endringer
 • Skjøtsel av gravminne: Tilskudd til stell av automatisk fredet gravminne
 • Ingen/utsatt jordarbeiding: Tilskudd for å unngå jordarbeiding om høsten.
 • Spredning av husdyrgjødsel i vår/vekstsesong: Denne ordningen er ny fra 2013. Den som sprer all husdyrgjødsla om våren og etter 1. slått – før 10. august - kan få tilskudd over RMP
 • Bruk av tilførselslanger: Ekstra tilskudd der husdyrgjødsla blir transportert ut på markene med slanger i stedet for med tankvogn.
 • Går ut: Tidligere ordning med skjøtsel av naturbeitemark går ut. 10. august - kan få tilskudd over RMP

Fylkesmannen i Møre og Romsdal - Regionalt miljøprogram 2015

Saksbehandling

Kommunen er normalt den instansen som fatter vedtak om tilskudd.
Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.  Hvis det er fylkesmannen og ikke kommunen som har fattet vedtaket, er Statens landbruksforvaltning klageinstans.

Du kan sende inn klage via elektronisk skjema;

Skjema klage


Dersom du ønsker å sende inn skjema i papirversjon kan du skrive ut ved å benytte skriverikon i øverste høyre hjørne, etter at du har kommet inn på skjemaet. Det sendes da til Aure kommune, postboks 33, 6689 Aure. Du kan også få skjema utlevert på servicekontoret.
 

Tilbakemelding på tjenesten

Sist endret 09.08.2017 08:55:39
John Inge Sirum
Jon Inge Sirum
Rådgiver landbruk/delesak
Telefon: 71 64 74 40
Epost
 
Postboks 33
6689 Aure
Epost
Telefon: 71 64 74 00
Faks: 71 64 74 08
Org.nr.: 988 913 898
Kontonr.: 4202 0399028
Kommunenr.: 1576
Du ser på en mobiltilpasset utgave av nettstedet.
Trykk her for å gå til den vanlige nettsiden.