Aure kommune
 
 
 
Se hele menyen

Aure kommune

Meny

Utslipp og private avløpsanlegg

For å legge inn vann i bygninger uten mulighet for tilknytning til kommunalt avløpsnett, er det krav om søknad om utslipp og etablering av eget avløpsanlegg.

Hvis virksomheten bare slipper ut gråvann, gjelder søknadsplikten bare hvis du har innlagt vann. Med avløpsvann menes avløp fra vannklosett, kjøkken, bad og vaskerom. Med innlagt vann menes vann fra vannverk, brønn og cisterneanlegg som føres innendørs gjennom ledning. Med gråvann menes avløp fra kjøkken, bad og vaskerom (klosettavløp ikke inkludert).

Hvordan søke
 

Du kan søke om utslipp via elektronisk skjema;

Søk om utslipp

Husk å ta vare på referansenummer på den elektroniske søknaden. Dette er et bevis på at du har sendt inn søknadsskjemaet.

Dersom du foretrekker å sende inn søknad  på papir kan du benytte skriverikon som du finner i øverste høyre hjørne, etter at du er kommet inn på elektronisk skjema. Skjema skal da sendes til: Aure kommune, postboks 33, 6689 Aure. Skjema kan du også få på servicekontoret.

 

Utslipp av avløpsvann fra bygning

Krav til søknad ved innlegging av vann og etablering av avløpsanlegg

Ved innlagt vann i bygning er det krav om utslippstillatelse og renseløsning. Ved innlagt wc er de vanligste renseløsning tank (tett eller med utløp) eller minirenseanlegg. Det er krav om vegadkomst for tømming av evt tank. Hvis det ikke er wc, kan gråvannet (avløp fra dusj og vask) slippes urenset til sjø (i lukket ledning) ved gode sjøresipienter eller gjennomgå rensing i stedegne løsmasser aller tilsvarende. Du må søke Aure kommune om tillatelse til både utslippet og fysisk etablering av avløpsanlegget. Det er en fordel å ta kontakt med kommunen for å drøfte de prinsipielle sidene ved den planlagte løsningen før arbeidet med selve byggesaken starter. Feks hva som er/blir kravene for å få utslipp.

Søknad om utslipptillatelse etter forurensingsforskriften kap.12

De fleste utslipp av avløpsvann kommer inn under kap.12 i forurensningsforskriften. Dette gjelder sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter, turistbedrifter og lignende virksomhet med utslipp mindre enn 50pe. Ved etablering av nye utslipp eller vesentlig økning av eksisterende utslipp skal den ansvarlig sørge for at det blir utarbeidet og sendt inn en skriftlig og fullstendig søknad etter kravene i forskriften. Det ligger koblinger til søknadsskjema og veiledninger nederst på denne siden.

Søknad om tiltak (fysisk etablering av avløpsanlegg) etter plan- og bygningsloven

Byggingen av et avløpsanlegg (tiltaket) er belagt med ansvar. Det vil si at ansvarshavende må ha nødvendige kvalifikasjoner, herunder ADK-sertifisering eller tilsvarende. Anbefalt framgangsmåte er derfor å ta kontakt med et firma for å få til en avtale om tiltaket fra begynnelse til slutt. Det er evt i spesielle tilfeller mulig å undersøke med kommunens byggesaksbehandler om det har noen hensikt å søke ansvarsrett selv. Det ligger kobling til veiledninger og skjema for dette under.

Priser og gebyrer

Priser 2017

 

Samlet saksbehandling etter begge lovverk

I saker som nevnt over er det felles behandling etter begge lovverk og vi ber derfor om at søker sender inn samlet søknad.

Fullstendig søknad om utslippstillatelse som er i overensstemmelse med kravene i forskriftens kap. 12 skal avgjøres av kommunen innen 6 uker. Dersom kommunen ikke har avgjort saken innen fristens utløp, regnes tillatelse som gitt så fremt det ikke er noen grunn til å tro at noen part vil være misfornøyd med dette. Fullstendig søknad med krav som avviker fra forskriften, skal avgjøres så snart som mulig.


Klage

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er kommunens egen klagenemnd. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til endre det.

Skjema klage

Regelverk

 

Tilbakemelding på tjenesten

Sist endret 26.01.2017 11:34:28
Postboks 33
6689 Aure
Epost
Telefon: 71 64 74 00
Faks: 71 64 74 08
Org.nr.: 988 913 898
Kontonr.: 4202 0399028
Kommunenr.: 1576
Du ser på en mobiltilpasset utgave av nettstedet.
Trykk her for å gå til den vanlige nettsiden.