Aure kommune
 
 
 
Se hele menyen

Aure kommune

Meny

Støttekontakt/fritidsassistent

Hvem kan få støttekontakt?

Tildeles de som ikke kan dra omsorg for seg selv, eller som er avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål. Ordningen gjelder for personer som på grunn av funksjonshemming trenger støttekontakt eller annet tilrettelagt aktivitetstilbud.

Hvordan søker du?
 

Søk om helse- og omsorgstjenester

Du kan henvende deg til kommunen for å få hjelp til å søke om støttekontakt, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.
Du må ha fødselsnummer (11 siffer) tilgjengelig når du skal fylle ut søknadsskjemaet.

Utfylt søknadsskjema sendes til Hjemmetjenesten, postboks 33, 6689 Aure.

Betalingssats

Deltakelse i fritidsassistentordningen betales med kr. 150,- pr. oppmøte.

Fakta om for støttekontakt/fritidsassistent

  • Støttekontakter skal hjelpe mennesker som trenger en-til en bistand til å delta i kultur- og fritidsaktiviteter, sosiale sammenkomster og samfunnet generelt
  • Vederlagsfritt for bruker foruten aktivitetene de skal være med på
  • Dersom brukeren heller vil profitere på sosial sammenkomst i grupper, tildeles de fritidsassistent. Denne tjenesten er ikke lovhjemlet i motsetning til støttekontakt. Fritidsassistentordningen er ikke vederlagsfri, man betaler likevel ikke for tjenesten, men for mat, aktiviteter samt hente- og bringetjeneste.

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Du får en begrunnelse samtidig med vedtaket.
 
Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.
 

 

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir klagen oversendt til fylkesmannen

Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sender du til kommunen eller direkte til tjenesteyteren.

.
 
 
Sist endret 27.01.2016 15:00:29
Lene Sletta
Lene Sletta
Enhetsleder
Telefon: 71 64 75 04/71 52 26 83
Epost
 
Postboks 33
6689 Aure
Epost
Telefon: 71 64 74 00
Faks: 71 64 74 08
Org.nr.: 988 913 898
Kontonr.: 4202 0399028
Kommunenr.: 1576
Du ser på en mobiltilpasset utgave av nettstedet.
Trykk her for å gå til den vanlige nettsiden.