Aure kommune
 
 
 
Se hele menyen

Aure kommune

Meny

Omsorgslønn

Hvem kan motta omsorgslønn?

 
Du må ha et særlig tyngende omsorgsarbeid. Momenter som kan tas i betraktning, er:
 
  • om du arbeider mange timer pr. måned med omsorgsarbeid
  • om omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig 
  • om omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvnen
  • om omsorgsarbeidet fører til sosial isolasjon og mangel på fritid 

Hvordan søker du?
 

Søk om omsorgslønn

 

Du må ha fødselsnummer (11 siffer)  tilgjengelig når du skal fylle ut søknadsskjemaet. Dersom du behøver hjelp til utfyllingen kan du kontakte servicekontoret.

Søknaden sendes til hjemmetjenesten, postboks 33, 6689 Aure.

Saksbehandling

 

For å sikre at den som trenger omsorg får dekket sine behov, må det vurderes i hvert enkelt tilfelle om omsorgsyter er i stand til å gi forsvarlig omsorg. Omsorgslønn betales ikke time for time, men godtgjøres etter en helhetlig vurdering av meromsorg i forhold til jevnaldrende.

Det er en forutsetning for å tilby omsorgslønn at dette er det beste alternativet for den som trenger omsorg. Kommunen skal vurdere omsorgslønn opp mot andre tjenester, og foreta en faglig helhetlig vurdering. Kommunen kan innvilge alternative tjenester der dette vurderes hensiktsmessig. Retten til omsorgslønn står svakere enn retten til andre sosiale tjenester. Omsorgsarbeidet må ha et visst omfang for at det skal bli vurdert som særlig tyngende, jf. Rundskriv nr. I-42/98.

Inntektstap er ikke vilkår for å få omsorgslønn. Kommunen skal ikke ta hensyn til økonomien til søker eller den som trenger omsorg i vurderingen om omsorgslønn skal innvilges. Det må dokumenteres at det er søkt trygdeetaten om hjelpestønad før søknad om omsorgslønn blir behandlet. Kommunen tar hensyn til hjelpestønadens omfang i utmålingen av omsorgslønn.

Omsorgsmottakers helsetilstand må dokumenteres med legeerklæring. Annen dokumentasjon må også vedlegges (eks. rapport fra fysioterapeut, habiliteringstjenesten, helsesøster etc). Den det søkes omsorgslønn for må bo i Aure kommune.

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Du får  en begrunnelse samtidig med vedtaket.
 
Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan behandles innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.
 

Klage

Både omsorgsyter og den hjelpetrengende kan klage på avgjørelsen. Det må klages innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge. 
 
Sist endret 12.04.2016 09:23:13
Lene Sletta
Lene Sletta
Enhetsleder
Telefon: 71 64 75 04/71 52 26 83
Epost
 
Postboks 33
6689 Aure
Epost
Telefon: 71 64 74 00
Faks: 71 64 74 08
Org.nr.: 988 913 898
Kontonr.: 4202 0399028
Kommunenr.: 1576
Du ser på en mobiltilpasset utgave av nettstedet.
Trykk her for å gå til den vanlige nettsiden.