Aure kommune
 
 
 
Se hele menyen

Aure kommune

Meny

Flyktningtjenesten

Det er styrt bosetting av flyktninger i Norge. Styringen er et samarbeid mellom stat og kommune. Staten overfører tilskudd pr bosatt flyktning, kalt integreringstilskudd.

Alle flyktningene som får oppholdstillatelse i Norge, får tilbud om en bosettingskommune av IMDi. I denne tildelte kommunen har de sine rettigheter i Introduksjonsloven.Dersom de velger å bosette seg i en annen kommune, enten før de får tildelt bosettingskommune eller flytter fra bosettingskommunen før de har fullført Introduksjonsprogrammet, mister de sine rettigheter til denne heldags kvalifiseringen med stønad. Det er også vanskelig for flyktninger som ikke er økonomisk selvhjulpne og som har bodd i Norge i mindre enn 5 år (som er perioden med integreringstilskudd), å flytte til annen kommune. Dette på grunn av at de bare har rett på vanlig sosialhjelp i bosettingskommunen de har fått tilbud om. 
 

Antall flyktninger som skal bosettes i Aure kommune er vedtatt av kommunestyret.  Hvem som bosettes i kommunen skjer etter avtale mellom IMDi (Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet) og Aure kommune ved Flyktningtjenesten. I tillegg kommer ev familieinnvandring til personer som allerede er bosatt i kommunen.  Det er ca 70 bosatte flyktninger i kommunen ved utgangen av 2014. Det er vedtak på 10 personer pr år i 2015 - 2016.

Flyktningene som bosettes har enten bodd i mottak for asylsøkere i Norge eller kommer til Norge som overføringsflyktninger (kvoteflyktninger) via UNHCR (FNs Høykommissær for flyktninger).

Ansvar med bosetting av flyktninger og Introduksjonsprogram er fra høsten 2010 lagt under enhet Helse og Familie. Enhetsleder er Geir Nielsen. Det praktiske arbeidet med tilrettelegging av boliger og praktisk oppfølging blir gjort av Flyktningtjenesten.


Flyktningtjenestens funksjon

Flyktningtjenesten har kontorer i Rådhusets 1. etasje. Det er pr 01.01.2013 tre personer ansatt, alle på deltid, og dette utgjør litt over 100% stilling De planlegger mottakene og hjelper til med etableringen og de mange og varierte praktiske gjøremål. De fyller ut og hjelper alle med alt papirarbeid og alt annet som må til når man skal bli en del av det norske samfunnet, samt gir grunnleggende informasjon og veiledning.

Alle barn i skolepliktig alder begynner i grunnskolen.

Mye av kommunikasjonen i tidlig fase skjer ved hjelp av tolk eller språkassistent.
 

Samarbeidspartnere

I tillegg er noen få personer tilknyttet på timebasis og oppgaver som hører til under ordinære tjenester blir utført der. Dette kan være helsetjenester, barnevern og psykiatri.

Introduksjonsprogrammet

Alle voksne mellom 18 og 55 år har rett til deltakelse i et 2 års heldags kvalifiseringsprogram som er hjemlet i Introduksjonsloven. Formålet med introduksjonsprogrammet er å styrke flyktningers mulighet for deltakelse i arbeidslivet og deres økonomiske selvstendighet. I denne perioden får de en introduksjonsstønad som utløses av deltakelse i dette heldagsprogrammet.

Dette innebærer praksis i arbeidslivet i samarbeid med lokale bedrifter/næringsliv. Det er behov for praksisplasser;

  • språkpraksis (pedagogisk)
  • arbeidspraksis - NAV

Det foregår temaundervisning med helsesøster, NAV, brannvern, introduksjon til frivillige organisasjoner mm

Alle deltakerne har egen kontaktperson (programrådgiver), som er ansvarlig for både kartlegging, oppfølging og koordinering av delene i programmet.

En vesentlig del av Introduksjonsprogrammet er opplæring i Norsk med samfunnskunnskap. Opplæringen skjer i lokalene til den gamle videregående skolen, som nå kalles AVOKS (Aure voksenopplæringssenter) og Leira skole.

 

Tilbakemelding på tjenesten

Ansatte flyktningetjenesten

Alle ansatte i flyktningetjenesten har deltidsstillinger
Sist endret 06.03.2017 12:46:58
Mari Eli Skipnes
Mari-Elin Skipnes
Flyktningkonsulent
Telefon: 71 64 74 15
Epost
 
Anders Todal
programrådgiver
Telefon: 71 64 74 15
Epost
 
Postboks 33
6689 Aure
Epost
Telefon: 71 64 74 00
Faks: 71 64 74 08
Org.nr.: 988 913 898
Kontonr.: 4202 0399028
Kommunenr.: 1576
Du ser på en mobiltilpasset utgave av nettstedet.
Trykk her for å gå til den vanlige nettsiden.