Aure kommune
 
 
 
Se hele menyen

Aure kommune

Meny

Separasjon og skilsmisse

Ektefeller eller registrerte partnere som ikke lenger vil leve sammen, kan søke om separasjon og skilsmisse. Verken separasjon eller skilsmisse krever at partene er enige om det. Det er tilstrekkelig at den ene ikke lenger ønsker at samlivet skal fortsette.

Kriterier

For å bli separert er det eneste vilkåret at den ene eller begge partene ikke lenger ønsker å leve sammen. Skilsmisse kan gis på to forskjellige grunnlag:

  • når paret har vært formelt separert i minst ett år. Partene må selv søke om skilsmisse
  • når paret har levd atskilt i to år uten formelt sett å ha vært separert ved bevilling eller dom. Dette avhenger av at partene er enige og at begge undertegner søknaden eller uttrykker enighet i vilkåret

Ektefeller med felles barn under 16 år skal møte til mekling før saken bringes inn for retten eller fylkesmannen. Formålet med meklingen er å komme fram til en avtale om foreldreansvaret, samværsretten eller om hvor barnet/barna skal bo fast.

Hvordan søke

Du søker om separasjon og skilsmisse ved å benytte et skjema som Barne- og familiedepartementet har utarbeidet. Fylkesmannen vil kunne gi deg nærmere opplysninger om framgangsmåten. Søknaden skal sendes Fylkesmannen.


Vedlegg til søknad

Vigselsattest og gyldig meklingsattest. Det er kun i de tilfeller der paret har felles barn under 16 år at meklingsattest må vedlegges.


Behandling

Når fylkesmannen har mottatt søknaden, kan partene innkalles til et personlig møte hvis fylkesmannen mener det er hensiktsmessig. Fylkesmannen skal i alle saker der det er mulig, innhente bekreftelse på at paret har levd atskilt i separasjonstiden og ikke gjenopptatt samlivet. Hvis vilkåret for skilsmisse er oppfylt, kan fylkesmannen gi skilsmissebevilling.


Klage

Hver av partene kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra det er mottatt. Klagen sender du til fylkesmannen. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Klageinstans er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Før klagen sendes dit, skal fylkesmannen vurdere om det er grunn til å endre det.

Partene kan på forhånd si fra seg retten til å klage på vedtaket.

 

 

Sist endret 02.06.2016 08:45:16
Postboks 33
6689 Aure
Epost
Telefon: 71 64 74 00
Faks: 71 64 74 08
Org.nr.: 988 913 898
Kontonr.: 4202 0399028
Kommunenr.: 1576
Du ser på en mobiltilpasset utgave av nettstedet.
Trykk her for å gå til den vanlige nettsiden.