Aure kommune
 
 
 
Se hele menyen

Aure kommune

Meny

Individuell plan

Hvem har rett til individuell plan?

Personer som har behov for langvarige og koordinerte tjenester har rett til å få utarbeidet individuell plan.

Hvordan søke

Søknadsskjema med samtykkeerklæring;

Søk om individuell plan

 

Du må ha fødselsnummer (11 siffer) tilgjengelig når du  skal fylle ut skjemaet. Du må legge ved fullmakt dersom det er noen andre som søker for deg.

Søknad sendes til Helse- og familietjenesten, postboks 33, 6689 Aure.

Hva er en individuell plan?

En individuell plan er en overordnet plan og et produkt av en prosess kjennetegnet av tverrfaglig samarbeid og brukermedvirkning. Da individuell plan er en pasientrett, hjemlet i blant annet sosialtjenesteloven § 4-3a og pasientrettighetsloven § 2-5, er kommunen pålagt å sørge for et samarbeidsmiljø som kan skape grunnlag for utarbeidelse av slike planer. Det er du som bruker som eier planen, og som dermed er sentral i utformingen av den.

Mer om innholdet i individuell plan

Aure kommune har etablert et nettbasert system som kalles SamPro. Dette er et web-basert samarbeids- og samhandlingsverktøy som realiserer mange av intensjonene med individuell plan, et elektronisk møtested på tvers av faggrenser og forvaltningsnivå.

I Aure kommune har Anne Lise Ertvåg, psykiatrisk sykepleier og ansatt ved helsestasjonen, en rolle som såkalt tjenestekoordinator. Det vil si at hun er kontaktperson i forbindelse med individuelle planer og en koordinator på overordnet nivå i planprosessen.

Saksbehandling

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klage

Klageadgangen er forankret i den enkelte lov.  Fylkesmannen er klageinstans etter Lov om sosiale tjenester i Nav, og Helsetilsynet i fylket er klageinstans etter helselovgivningen.

Det er retten til individuell plan du kan klage på. Men hvis en individuell plan ikke oppfyller kravene til hva en slik plan skal inneholde, kan du også klage på det. Klagen sender du til den instansen i kommunen som har behandlet saken.

Sist endret 09.06.2016 09:19:00
Anne Lise Ertvåg
Psyk. sykepleier
Telefon: 71 64 75 82/71 64 75 02
Epost
 
Postboks 33
6689 Aure
Epost
Telefon: 71 64 74 00
Faks: 71 64 74 08
Org.nr.: 988 913 898
Kontonr.: 4202 0399028
Kommunenr.: 1576
Du ser på en mobiltilpasset utgave av nettstedet.
Trykk her for å gå til den vanlige nettsiden.