Aure kommune
 
 
 
Se hele menyen

Aure kommune

Meny

Rullering av kommuneplanens arealdel (2016-2026)

Kontaktperson:
prosessleder Dag-Bjørn Aundal
tlf.: 71 64 74 52

Status: 2. gangs offentlig ettersyn til 23. november 2016.
 

Arealdelen til kommuneplanen er et plankart med tilhørende bestemmelser som viser planlagt bruk av alle arealer i kommunen (Plan- og bygningslovens §11-5). Dette gjelder uavhengig av om arealene er offentlig eller privat eid.

Gjeldende arealdel til kommuneplanen i Aure er fra 2008, og Aure kommunestyre vedtok i sak 19/13, møtedato 23.04.2013, oppstart av rulleringen av kommuneplanens arealdel. Som første del av denne prosessen fastsatte Aure kommunestyre i sak 52/13, møtedato 01.10.2013, planprogrammet for kommuneplanens arealdel. Planprogrammet er grunnlaget for planarbeidet, det vil si i praksis en arbeids-, utrednings- og medvirkningsplan for arbeidet med arealdelen.

Kommuneplanens arealdel utformes av kommunen og fastlegger de langsiktige og overordnede rammene for arealbruken i kommunen. Den skal i utgangspunktet dekke hele kommunen og kan derfor ikke være like detaljert som reguleringsplaner. Kommuneplanens arealdel er rettslig bindende. Det betyr at eventuelle byggetiltak må være i tråd med arealformålet på og bestemmelsene til kommuneplanens arealdel, eller i tråd med reguleringsplan for området.

 

Lovgrunnlag og veiledere

Gjeldende kommuneplan for Aure kommune (2008/2019)

Grunnlagsdokumenter Tidlig vår i Mjosundet

Referater, dokumenter, temakart etc. som er offentlige

 

Vedtaksdokumenter

 

Høringsdokumenter

Med bakgrunn i Hovedutvalg for kommuneutvikling sitt vedtak i sak 71/16 legges følgende dokumenter ut til  2. gangs offentlig ettersyn og sendes sektormyndighetene til uttale med frist til 23. november 2016 for å komme med merknader:


 I tillegg legges det ut til offentlig ettersyn en konsekvensutredning av innspillene som ikke er foreslått innarbeidet i forslaget til ny arealdel. En konsekvensutredning (KU) er en kartlegging av et foreslått tiltaks konsekvenser for miljø, naturressurser, kulturminner eller samfunn.

 

Utgåtte høringsdokumenter til informasjon

  1. Kommuneplanens arealdel 2016-2026, planbeskrivelse med konsekvensutredning
  2. Kommuneplanens arealdel 2016-2026, plankart
  3. Kommuneplanens arealdel 2016-2026, planbestemmelser og retningslinjer
  4. Konsekvensutredning av innspill som ikke er foreslått innarbeidet i forslaget til ny arealdel
  5. Møte i planforum 28.10.2015
Sist endret 27.10.2016 14:17:00
Postboks 33
6689 Aure
Epost
Telefon: 71 64 74 00
Faks: 71 64 74 08
Org.nr.: 988 913 898
Kontonr.: 4202 0399028
Kommunenr.: 1576
Du ser på en mobiltilpasset utgave av nettstedet.
Trykk her for å gå til den vanlige nettsiden.