Aure kommune
 
 
 
Se hele menyen

Aure kommune

Meny

Arbeidsgiverkontroll- og veiledning

Skatteoppkrever kontakter arbeidsgivere/firmaer for å utføre regnskapskontroll og gi veiledning innenfor områdene lønn, skattetrekk, arbeidsgiveravgift og pliktig innberetning. Nyetablerte virksomheter bør selv ta kontakt for å få informasjon og veiledning. 

Arbeidsgiverkontrollen er hjemlet i lov av 17.juni 2005 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) § 5-13.

Arbeidsgiverkontrollen omfatter kommunene Kristiansund, Averøy, Eide, Gjemnes, Smøla og Aure.
 

Oppgavene består i regnskapskontroll og veiledning av arbeidsgivere innenfor områdene lønn, skattetrekk, arbeidsgiveravgift og pliktig innberetning, samt informasjon og veiledning av nyetablerte virksomheter. Videre kontrollerer de at arbeidsgivere på Nordmøre gjennomfører skattebetaling- og folketrygdlovens bestemmelser. De kontrollerer også at regnskapsloven og opplysningsplikten i ligningsloven overholdes.

 

Arbeidsgivers plikter

Arbeidsgiveren eller den som har ansvaret for regnskapsføringen plikter å være til stede under et bokettersyn. De regnskapene og dokumentene som regnskapskontrolløren mener har betydning for kontrollen skal legges frem.

Arbeidsgiver skal gi de opplysningene som regnskapskontrolløren ber om og som er nødvendige for kontrollen, jf. forskrift av 21.desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften) §§ 5-13-2, og forskrift av 2. desember 1997 nr. 1385 om beregning og fastsetting mv. av arbeidsgiveravgift til folketrygden § 7.

 

Tredjemannsopplysninger

Skattebetalingsloven § 5-14 inneholder bestemmelser om kontrollopplysninger fra tredjemann.

Bestemmelsene gjelder innhenting av kontrollopplysninger fra banker m.fl. om innskudds- og gjeldskonti som navngitt person, bo, selskap eller innretning har eller disponerer i vedkommende institusjon. Opplysningsplikten gjelder også opplysninger om underbilag og transaksjoner, herunder hvem som er parter i transaksjonene.

Tilsvarende plikter enhver som utfører eller har utført arbeid eller oppdrag for arbeidsgiveren, å gi opplysninger om sitt tjenesteforhold eller oppdrag knyttet til arbeidsgiveren.

Næringsdrivende plikter å gi opplysninger om ethvert økonomisk mellomværende som vedkommende har eller har hatt med arbeidsgiveren, når opplysningene knytter seg til begge parters virksomhet. Det kan kreves opplysninger om og spesifisert oppgave over varelevering og -kjøp, tjenester, vederlag og andre forhold som knytter seg til mellomværendet og oppgjøret for dette.

 Skattebetalingsloven inneholder også regler om klage og tvangsmulkt.

Sist endret 03.06.2016 09:23:41
Postboks 33
6689 Aure
Epost
Telefon: 71 64 74 00
Faks: 71 64 74 08
Org.nr.: 988 913 898
Kontonr.: 4202 0399028
Kommunenr.: 1576
Du ser på en mobiltilpasset utgave av nettstedet.
Trykk her for å gå til den vanlige nettsiden.