Aure kommune
 
 
 
Se hele menyen

Aure kommune

Meny

Nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK midler) for Aure kommune

Formålet med tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket er at det ut fra regionale og lokale prioriteringer blir stimulert til økt verdiskaping i skogbruket, samtidig som miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skogen blir ivaretatt og videreutviklet.

Hvordan søke
 

Søk om tilskudd

Du må ha fødselsnummer (11 siffer) tilgjengelig ved utfylling av skjemaet (gjelder enkeltmannsforetak). Utfylt skjema sendes Aure kommune, postboks 33, 6689 Aure.

Vedtak om tildeling av tilskudd etter § 5 (vegbygging), § 7 (drift med taubane o.a.) og § 8, 1. ledd (utdrift av skogsvirke til bioenergi) fattes av Fylkesmannen (FM) og omfattes ikke av disse retningslinjene.

Saksbehandling

Vedtak om tildeling av tilskudd etter § 4 (skogkultur), § 6 (miljøtiltak i skog) og § 8, siste ledd (andre tiltak i kogbruket) fattes av kommunen.

Felles retningslinjer fastsatt av skogansvarlige i kommunene Hemne, Snillfjord, Hitra, og Aure den 03.03.2014

Disse retningslinjene med vilkår bygger på Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket.

Retningslinjer gjelder derfor for tiltak hvor kommunene fatter vedtak om tilskudd.

Kommunen/fylkesmannen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Kommunene får hvert år tildelt en ramme med tilskuddsmidler fra Fylkesmannen. Kommunene Hemne, Snillfjord og Hitra har etablert et samarbeid om NMSK-midlene. Dette gjelder innmelding om behov for midler til Fylkesmannen, og videre fordeling av felles tildelt ramme mellom kommunene.

 

 

Dispensasjon

Det kan i særlige tilfeller dispenseres fra bestemmelsene i disse retningslinjene

 

Klage

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok det. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. Angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunn dette. Klageinstans er Fylkesmannen for vedtak gjort av kommunen og Statens landbruksforvaltning for vedtak gjort av Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det.

Du kan sende inn klage elektronisk;

Skjema klage


Dersom du ønsker å sende inn skjema i papirversjon kan du skrive ut ved å benytte skriverikon i øverste høyre hjørne, etter at du har kommet inn på skjemaet. Det sendes da til Aure kommune, postboks 33, 6689 Aure. Du kan også få skjema utlevert på servicekontoret.
 

Sist endret 03.06.2016 09:15:47
Postboks 33
6689 Aure
Epost
Telefon: 71 64 74 00
Faks: 71 64 74 08
Org.nr.: 988 913 898
Kontonr.: 4202 0399028
Kommunenr.: 1576
Du ser på en mobiltilpasset utgave av nettstedet.
Trykk her for å gå til den vanlige nettsiden.