Aure kommune
 
 
 
Se hele menyen

Aure kommune

Meny

Adopsjon

Når du adopterer et barn, tar du det til deg som ditt eget. Adoptivbarnet får den samme rettslige stillingen som om barnet hadde vært ditt biologiske barn. Rettsforholdet til barnets opprinnelige familie opphører.

Søknadsgang

Søknad om adopsjon av ukjent barn i Norge eller utenlands sendes via barnevernstjenesten i kommunen. Søknad om adopsjon av fosterbarn sendes via barnevernstjenesten i den kommunen som har omsorgen for barnet. Søknad om stebarnsadopsjon kan sendes direkte til Barne-, ungdoms- og familieetatens regionkontor.

Kommunen utreder søkere som ønsker å adoptere et norsk eller utenlandsk barn og gir tilråding. Først blir søkerne intervjuet og kommunens barnevernstjeneste skriver en sosialrapport. Deretter sendes søknaden med kommunens tilråding til Bufetats regionkontor. Regionkontoret er den statlige, regionale adopsjonsmyndigheten som fatter vedtak i de fleste adopsjonssaker.

Hvordan søke

 
Søknad om adopsjon av ukjent barn i Norge eller utenlands sendes via barnevernstjenesten i kommunen. Søknad om adopsjon av fosterbarn sendes via barnevernstjenesten i den kommunen som har omsorgen for barnet. Søknad om stebarnsadopsjon kan sendes direkte til Barne-, ungdoms- og familieetatens regionkontor.

Kommunen utreder søkere som ønsker å adoptere et norsk eller utenlandsk barn og gir tilråding. Først blir søkerne intervjuet og kommunens barnevernstjeneste skriver en sosialrapport. Deretter sendes søknaden med kommunens tilråding til Bufetats regionkontor. Regionkontoret er den statlige, regionale adopsjonsmyndigheten som fatter vedtak i de fleste adopsjonssaker.

Adopsjonsprosessen avhenger blant annet av om du kjenner barnet på forhånd eller ikke.

De fleste adopsjoner som gjennomføres, er adopsjon av ukjent barn fra utlandet. Organisasjonene som formidler barn med tanke på adopsjon, gir råd om valg av land. Slik adopsjon starter med en søknad om forhåndssamtykke til å adoptere et barn fra utlandet. Inntil adopsjonssøknaden sendes ut av landet, kan søkeren også være registrert som adoptivsøker til et ukjent barn innenlands.

Mange ulike situasjoner kan føre til et ønske om adopsjon av et kjent barn innenlands. Et barn kan bli adoptert av sin stefar, stemor eller fosterforeldre. 

Vilkår for adopsjon

  • Adopsjonen skal være til gagn for barnet
  • Adoptivsøkerne må ha god helse både fysisk og psykisk
  • Trygg og stabil økonomi vektlegges
  • De som søker om adopsjon sammen, må være gift med hverandre. Det kreves minimum to års ekteskapstid
  • Generelt gir det barn større trygghet å ha to foreldre enn én. For søkere som er enslige vurderes det om de har spesielle ressurser i forhold til barn
  • Vanligvis gis ikke godkjenning til søkere over 45 år 
  • Ved adopsjon av kjent barn, må det ha utviklet seg et foreldre-barn-forhold over en viss tid 

 

Utenlandsadopsjon

Norske myndigheter krever at adopsjon av barn fra utlandet må skje gjennom en av tre adopsjonsforeninger:  Adopsjonsforum, Verdens Barn   og InorAdopt. Du kan kontakte en av dem for å få informasjon og tegne medlemskap. Bekreftelse på at en av disse har påtatt seg å formidle adopsjon, er ett av vedleggene som skal følge søknaden, først til kommunen og så til Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat). Kommunen kan gi råd og veiledning om søknaden.

Innenlandsadopsjon

Det finnes ulike former for adopsjon av et barn bosatt i Norge; stebarnadopsjon, fosterbarnadopsjon og adopsjon av barn født i Norge (samtykkeadopsjon).


Ved parallelle søknader om barn innenlands og utenlands forberedes to søknadssett. Du kan kontakte Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), sekretariatet for Faglig utvalg for adopsjonssaker, vedrørende søknad om å bli registrert som adoptivsøker innenlands. Telefon 46 61 50 00, post@bufdir.no.  

Søknadsgang

Søknad om adopsjon av ukjent barn i Norge eller utenlands sendes via barnevernstjenesten i kommunen. Søknad om adopsjon av fosterbarn sendes via barnevernstjenesten i den kommunen som har omsorgen for barnet. Søknad om stebarnsadopsjon kan sendes direkte til Barne-, ungdoms- og familieetatens regionkontor.

Kommunen utreder søkere som ønsker å adoptere et norsk eller utenlandsk barn og gir tilråding. Først blir søkerne intervjuet og kommunens barnevernstjeneste skriver en sosialrapport. Deretter sendes søknaden med kommunens tilråding til Bufetats regionkontor. Regionkontoret er den statlige, regionale adopsjonsmyndigheten som fatter vedtak i de fleste adopsjonssaker.

Klage

Eventuell klage sendes via regionkontoret, men stiles til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Klagefristen er tre uker fra et eventuelt avslag er mottatt. Se også www.bufetat.no

Biologiske foreldre til adoptivbarn

Adoptivbarn som har fylt 18 år, har rett til opplysningar om hvem som er de biologiske foreldrene deres. Det er flere instanser som har ansvar for å gi den adopterte opplysninger om biologisk bakgrunn, avhengig av når adopsjonen skjedde. Fylkesmannen kan gi opplysninger om adopsjoner gjort før1. januar 1999. I saker av nyere dato er det Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som gir disse opplysningene.

Sist endret 24.02.2017 09:28:15
Postboks 33
6689 Aure
Epost
Telefon: 71 64 74 00
Faks: 71 64 74 08
Org.nr.: 988 913 898
Kontonr.: 4202 0399028
Kommunenr.: 1576
Du ser på en mobiltilpasset utgave av nettstedet.
Trykk her for å gå til den vanlige nettsiden.