Aure kommune
 
 
 
Se hele menyen

Aure kommune

Meny

Innsynsrett i offentlige dokumenter

Du har rett til å kreve innsyn i offentlige dokumenter, journaler og lignende registre. Som part i en sak har du utvidet innsynsrett. Alle saksdokumenter i kommunen er offentlige hvis det ikke er gjort unntak som er hjemlet i lov. Selv om et dokument kan unntas fra offentlighet, skal kommunen vurdere om dokumentet likevel bør kunne gjøres kjent helt eller delvis (merinnsyn). 

Benytt elektronisk skjema for å kreve innsyn:

Innsynsbegjæring

Større åpenhet og enklere innsyn i kommunens aktiviteter er en styrke for lokaldemokratiet.

Saksbehandlingstid for innsyn

Krav om innsyn skal avgjøres så raskt som mulig. Det betyr vanligvis samme dag eller innen 1-3 arbeidsdager. Hvis du ikke har fått svar innen fem dager, er det å betrakte som avslag på begjæring om innsyn, og du kan rette en skriftlig klage til kommunen.


Mulighet til å klage

Hvis ditt krav om innsyn blir avslått, skal kommunen vise til den bestemmelsen som er grunnlaget for avslaget. Kommunen skal også opplyse om klageadgangen og klagefristen. Den som har fått avslag kan innen 3 uker kreve å få en begrunnelse på avslaget.

Hvis kommunen oppretterholder avslaget, kan dette klages inn for Fylkesmannen Fylkesmannen er klageinstans, men klagen skal sendes til kommunen.

Klagen skal avgjøres så snart som mulig.

I tilknytning til klagebehandlingen kan Fylkesmannen også bestemme at dokumentet skal gjøres kjent elt eller delvis etter regelen om mer innsyn.

Skjema klage

Sist endret 06.11.2015 10:09:19
Postboks 33
6689 Aure
Epost
Telefon: 71 64 74 00
Faks: 71 64 74 08
Org.nr.: 988 913 898
Kontonr.: 4202 0399028
Kommunenr.: 1576
Du ser på en mobiltilpasset utgave av nettstedet.
Trykk her for å gå til den vanlige nettsiden.