Aure kommune
 
 
 
Se hele menyen

Aure kommune

Meny

Konfliktrådet

Logo konfliktrådet

Konfliktrådets tjenester er et gratis tilbud til alle innbyggere i Nordmøre og Romsdal. Den grunnleggende tanken bak konfliktrådsordningener at mennesker selv er i stand til å løse sine konflikter.

Enhver kan ta kontakt med konfliktrådet for informasjon, råd og veiledning om en aktuell sak. Alle henvendelser er uforpliktende for dem som tar kontakt og konfliktrådet har taushetsplikt

Hva gjør konfliktrådet?                                
 

Konfliktrådet behandler saker som omhandler bl.a. vold, trusler, krenkelser, skadeverk, narkotika, naskeri, økonomi, nærmiljø, arbeidsliv, familie, tyveri, ordensforstyrrelse, innbrudd, seksualkriminalitet og ran. Sakene baseres på samtykke og det er derfor få begrensninger for hvilke saker som kan prøves hos oss. Ved at partene møtes, stiller spørsmål og forteller om hvilke følger handlingen har hatt, kan partene få innsikt i konsekvensene, bearbeide opplevelser og bli enig om en felles avtale. En upartisk mekler legger til rette for et eller flere møter mellom dem konflikten gjelder. I Norge har vi 22 konfliktråd. Konfliktrådet behandler både straffesaker, henlagte- og sivile saker. Bistand fra konfliktrådet er gratis, og vi har rask saksbehandlingstid.

 

Konfliktrådet i Nordmøre og Romsdal

I Nordmøre og Romsdal har vi tre heltidsansatte og 12 aktive meklere. Vi behandler i underkant av 200 saker per år. Vi tilbyr mekling i Nordmøre og Romsdal politidistrikts 18 kommuner, og disse kommunene er: Aukra, Aure, Averøy, Eide, Fræna, Gjemnes, Halsa, Kristiansund, Midsund, Molde, Nesset, Rauma, Rindal, Sandøy, Smøla, Sunndal, Surnadal og Tingvoll.


 
Fordeler med bruk av konfliktråd

Konfliktrådet er frivillig for alle parter på alle stadier og handler om gjenopprettende prosesser. Gjenopprettende prosesser (norsk oversettelse av restorative justice) har til hensikt å gjenopprette mest mulig av den skaden skadelidte er blitt utsatt for gjennom et lovbrudd eller en annen handling. Konfliktrådet bistår partene selv til å ta ansvar for konflikten og finne løsninger. Økt forståelse av handling og konsekvenser skal virke kriminalitetsforebyggende. Konfliktrådet ivaretar alle parter og er samfunnsmessig lønnsomt.


 
Tre nye straffereaksjoner f.o.m. 1. juli 2014

Ungdomsoppfølging og ungdomsstraff er alternative straffereaksjoner for ungdom mellom 15 og 18 år som har begått alvorlige og/eller gjentatte lovbrudd. Når en lovbryter får oppfølging som straffereaksjon skal konfliktrådet opprette et oppfølgingsteam rundt lovbryteren. Lovbryter må møte fornærmede, være med på å opprette et oppfølgingsteam og delta i utarbeidelsen av en oppfølgingsplan. Målsettingen er å motvirke at lovbryterne fortsetter en kriminell løpebane og at straffereaksjonen skal bidra til en positiv utvikling for den enkelte gjennom et strukturert tverretatlig samarbeid. Oppfølging i konfliktråd er for lovbrytere over 18 år.

 

Meklervervet

Meklere oppnevnes for 4 år av gangen og får opplæring og faglig oppfølging fra konfliktrådet gjennom blant annet meklersamlinger. Det forventes at meklerne tar minst to saker i måneden. Meklerne er legmenn som arbeider for konfliktrådet på fritiden. Ønsker du å melde din interesse for meklerverv? Ta kontakt med konfliktrådet for mer informasjon.

.

Besøksadresse: Storgt. 43, Kristiansund
Postadresse: Storgt. 43, 6508 Kristiansund
Telefon: 22 03 26 80
e-post: nordmoreogromsdal@konfliktraadet.no

Sist endret 19.11.2015 15:32:35
Postboks 33
6689 Aure
Epost
Telefon: 71 64 74 00
Faks: 71 64 74 08
Org.nr.: 988 913 898
Kontonr.: 4202 0399028
Kommunenr.: 1576
Du ser på en mobiltilpasset utgave av nettstedet.
Trykk her for å gå til den vanlige nettsiden.