Aure kommune
 
 
 
Se hele menyen

Aure kommune

Meny

Forliksrådet

Forliksrådet er den første, laveste av domstolene i rettsapparatet vårt.
Nær sagt alle typer saker kan behandles i forliksrådet. Unntak er straffesaker.

Fordelene ved forliksrådsbehandling er at tvister kan løses på en rask, enkel og rimelig måte. Det er som regel en fordel for de fleste parter.

Et stort flertall av sakene i forliksrådet er gjeldskrav, ubetalte regninger eller skyld av ulikt slag. Dette er ofte saker der det ikke er tvist om selve beløpet, men at skyldner ikke har evne eller vilje til å gjøre opp for seg. Disse sakene blir for det meste avgjort som fraværsdommer, dvs. at skyldneren ikke har tatt til motmæle mot kravet.

Andre saker i forliksrådet kan vere reelle tvistesaker: f.eks. nabotvister, uenighet om kjøp og ulike oppfatninger av avtaler, mangler ved overtaking av eiendom og lignende.
I disse sakene tar oftest den innklagede til motmæle, og partene møtes da i forliksrådet til reell megling. I mange tilfelle blir partene enige om hvordan tvisten skal løses ved rettsforlik.

Dersom partene ikke blir enige, kan forliksrådet avsi dom eller vise saken til en høyere rett - tingretten. Saken kan også, i visse tilfelle, avvises.

Lensmannskontoret i Aure er sekretariat for Aure forliksråd.

Adresse til forliksrådet :
Aure forliksråd
v/Aure lensmannskontor

6690 AURE

Tlf: 71 64 40 00
Telefaks: 71 64 40 01

I forliksrådet er det 3 faste medlemmar og 3 varamedlemmar valgt av kommunestyret for 4 år om gangen.

Til hvert forliksråd skal det være et utvalg av faste møtefullmektiger som har til oppgave å representere parter i forliksrådsaker der partene selv ber om det, og der partene selv ikke kan møte.

Medlemmer/varamedlemmer forliksråd 2013- 2016

Medlemmer Varamedlemmer
Hanne Beate mæle (leder) 1.Anders Hagen
Brage Lindaas 2.Jan Ove Krutvik
Henning Torset 3. Hanne Berit Brekken

Fullmektiger til forliksrådet

Medlemmer
Åshild Fladseth
Bjørg Width
Øystein Barlaup
Ingrid Aukan
Sist endret 08.01.2016 15:23:15
Postboks 33
6689 Aure
Epost
Telefon: 71 64 74 00
Faks: 71 64 74 08
Org.nr.: 988 913 898
Kontonr.: 4202 0399028
Kommunenr.: 1576
Du ser på en mobiltilpasset utgave av nettstedet.
Trykk her for å gå til den vanlige nettsiden.